Képzéseink

A jelentkezéshez a linkre kattintva használja az NBT EKOR felületét! Az NBT EKOR (Elektronikus Képzési Oktatási Rendszer) elsődleges célja, hogy támogassa az NBT bűnmegelőzési programjaihoz kapcsolódó képzések adminisztrációját, megkönnyítse a jelentkezést az NBT képzéseire.

 

Élménypedagógia

Kurt Hahn, az élménypedagógia alapítójának elképzelése szerint bizonyos tapasztalatok önmagukban is a legkülönbözőbb szociális készségek (például együttműködés, tolerancia, segítőkészség, közös problémamegoldás) fejlődését eredményezik. Az outdoor módszer integrálja a tapasztalati tanulás módszerét, és a szabadban, természetes környezetben végzett fizikai jellegű gyakorlatokban alkalmazza azt. A programokban a résztvevők az outdoor gyakorlatokat megoldva szereznek tapasztalatokat, amelyekből a feladatokat követő megbeszéléseken a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg. Ennek oka, hogy az outdoor gyakorlatok az átlagnál mélyebben „érintik meg” a résztvevőket, nagyobb kihívást jelentenek, erősebben hatnak az érzelmekre, és sokszor életre szóló élményeket nyújtanak.

Önálló terápiás és pedagógiai módszerként is alkalmazható, valamint modulként beépítve más terápiás és oktatási folyamatokba, bűnmegelőzési, személyiségfejlesztési projektekbe, emelheti azok hatásfokát. A fiatalokat arra kell megtanítani, hogyan érezhetik jól magukat. Olyan kihívást jelentő szituációkat kell teremteni számukra, amelyek folyamatosan próbára teszik őket. Az élmény ebben az esetben olyan eszköz, mely hozzásegít bennünket szokatlan helyzetek átéléséhez és ezen keresztül hasznos tanulságok levonásához.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága 5 napos bentlakásos képzést szervez évente két alkalommal a módszer elsajátítása érdekében.

 

Bűnmegelőzés az iskolában

A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési órák tartására, attitűdjeiket fejlessze. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. Megismerik a felhasználható bűnmegelőzési kisfilmeket, az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket.

A továbbképzés elméleti részében a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekről hallhatnak a fiatalokat érintő bűncselekményekre és a családon belüli erőszak felismerésére, kezelésére koncentrálva. A mindennapi bűnmegelőzés egyéb területeivel csoportfeladatok és szituációs játékok során ismerkedhetnek meg.

A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők.  A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét.

A továbbképzés második, gyakorlati részében a résztvevők alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, csoportvezetői technikákat. Mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő tanmenetet vagy óravázlatot kell készíteni a résztvevőknek, amelyet megfelelt/nem felet meg minősítéssel értékelünk. Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább  megfelelt minősítést kap.

A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a pedagógusokat.

 

Megoldásfókuszú mediátor képzés pedagógusoknak

A 60 órás képzésen olyan gyakorlati és azonnal használható eszközöket kapnak a résztvevők, amelyeket a saját iskolájukban alkalmazni is tudnak. Megoldásfókuszú személettel dolgozva a problémák és a konfliktusok is más szemszögből tűnnek fel.


A képzés során az iskolákban előforduló mindennapi helyzeteket dolgozzuk fel, bővítjük a pedagógusok eszköztárát, hogy amikor nem tanári, hanem valamilyen segítő szerepben találkozik a gyerekekkel, akkor legyenek olyan kérdései és egyéb eszközei, amelyekkel a megoldás felé viszi az érintetteket. A módszer kiválóan működik gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt, tehát alkalmazható a tantestületben és a szülőkkel való kommunikációban is. Előnye, hogy nem a problémát boncolgatja, nem azt járja körbe, hogy mi miért nem működik, mennyi minden nem jó, hanem azt, hogy mi az, ami már a megoldásból megvan, mi kell ahhoz, hogy mindenki vágya és elképzelése megvalósulhasson, kinek mit kell ezért tennie, és azt hogyan fogja megtenni.


A megoldás nem elméleti síkon jelenik meg, hanem azonnal a gyakorlatban. A mediációs ülést/megbeszélést követően a korábban konfliktusban álló felek úgy fejezik be a mediációt, hogy mindenki pontosan tudni fogja, mire van a másik félnek szüksége, kinek mit kell tennie azért, hogy a kapcsolat és a kommunikáció továbbra is fennmaradjon. Nem keresünk bűnbakot, nem próbálunk rájönni, hogy ki mikor hibázott, mert nem a múlttal, hanem a jövővel foglalkozunk.

 

Az iskolai mediátor szerepe az, hogy minden érintettet a saját megoldásához vigyen el. A „klasszikus”, problémafeltáró mediációval ellentétben a megoldásfókuszú mediáció során nem azt járjuk körbe, hogy kinek mi a problémája, kinek mi esett rosszul a múltban, hanem azzal foglalkozunk, hogy ki milyen megoldással lenne elégedett, ki hogyan képzeli el a jövőt. Ennek köszönhetően a mediáció nyugodtabb légkörben folyik, és sokkal rövidebb idő alatt lehet tartós változást elérni.

 

 

Jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés 40 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

Az Elmetágító rajzolás célja a képességfejlesztés, amely magába foglalja a mentális, pszichés képességek valamint a rajzolási készség fejlesztését. A 4 napos program két részből áll: az első rész célja a módszer saját élményű megtapasztalása. A gyakorlófeladatok megvalósítása során kialakul egy újfajta látásmód, amely által a résztvevők alaposabb, pontosabb megfigyelésre lesznek képesek, és ez eredményezi rajzkészségük fejlődését.

Ez a látásmód mindenki által elsajátítható, és a közhiedelemmel ellentétben nem igényel kiemelkedő tehetséget. Ezért alkalmas tanulási nehézséggel küzdő, problémás gyerekek fejlesztésére. A rajztevékenység során a figyelem koncentráltabbá és hosszabb terjedelművé válik, fejlődik a vizuális észlelés, a vizuális emlékezet, az esztétikai érzék, a kreativitás stb. A résztvevők képessé válnak a döntést igénylő feladathelyzetek több nézőpontú megközelítésére, gondolkodásuk rugalmasabbá válik. Az átélt sikerélmények

hatására erősödik az önbizalom, változik az önértékelés, a motiváció, megjelenik a Flow-élmény, amely kiegyensúlyozottabb személyiséget is eredményez. Mivel a program csoporthelyzetben valósul meg, alkalmas szociális kompetenciák,- egymásra való odafigyelés, empátia, tolerancia - fejlesztésére is. A tanfolyam második részében, a program utolsó napján a résztvevők módszertani  ismereteket kapnak: az életkori sajátosságok figyelembe vételével, interaktív módon kisebb egységekre bontjuk a tematikát, kiscsoportos formában feldolgozzuk a témaválasztás témakörét és beszélünk a további fejlesztés lehetőségeiről. Igyekszünk minden olyan tudást, ötletet, tapasztalatot átadni, amely a módszer általános iskolai gyakorlatban történő alkalmazásánál fontos lehet.

A program elvégzéséről - a vizsgakövetelmények sikeres teljesítését követően - tanúsítványt állítunk ki.

 

Színes jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés 50 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

A szín az első elvont fogalom, amellyel a kisgyermek találkozik: az óvodáskor végére megtanulja megnevezni és beazonosítani az alapszíneket. Ezeket az ismeretek elraktározza, és a színekkel kapcsolatos tudását egészen addig kielégítőnek érzi, amíg nem akarja a valóságot hitelesen ábrázolni. Megvan a vágy a valószerű ábrázolásra, de a berögződött sémák gátolják a valóság színeinek alaposabb megfigyelését. Fejleszteni kell tehát a színlátás képességét, hogy túlmutasson a sztereotípiákon, és el kell sajátíttatni a színelméleti ismereteket, hogy a színek létrehozásának csodáját megélhessék.

A program nem igényel előzetes tudást, különleges képességeket, kiemelkedő tehetséget, ezért alkalmas perifériára sodródott, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek, fiatalok fejlesztésére, önbizalmuk növelésére, illetve önértékelésük javítására. A színekkel való alkotás által az önkifejezés, a fejlődés által az önbizalom növekedése pozitív hatással van a személyiség fejlődésére.

Az általános és középiskolás korosztály életkori sajátosságait és a rohanó, információgazdag világ jellemzőit figyelembe véve a fejlesztésre olyan módszerek a legalkalmasabbak, amelyet gyorsan hoznak nagyon látványos eredményt. A képzésen a résztvevők kreatív feladatok megvalósításával képessé válnak arra, hogy belefeledkezzenek az alkotásba, megélve önkifejezésnek és a kreativitásnak egy újfajta lehetőségét. A gyakorlófeladatok számos kihívást, megoldásra váró "problémahelyzetet" teremtenek, ugyanakkor lehetővé teszik az elmélyült alkotást.

A program két egymásra épülő tematikai egységből áll:

1. Pasztell technika - 20 óra

Színelmélet I.

Alapozó ismeretek:

- A pasztell kialakulása, jellemzői, alkalmazhatósága, témaválasztás,

fejlesztési területek

- Gyakorlófeladatok több témában

Saját élményű megtapasztalás

2. Akrilfestészet - 30 óra

Színelmélet II.

Alapozó ismeretek:

- Az akril kialakulása, jellemzői, alkalmazhatósága, témaválasztás,

fejlesztési területek

- Gyakorlófeladatok több témában

A program elvégzéséről a vizsgakövetelmények sikeres teljesítését követően tanúsítványt állítunk ki.